Bydd ein gwaith Mân Addasiadau o fudd i bobl o unrhyw oed sydd ag anableddau.

Gall y cynllun helpu pobl i gael eu rhyddhau’n ddiogel o’r ysbyty ac mae hefyd yn helpu wrth atal pobl rhag gorfod mynd i ysbyty drwy leihau risg syrthio ac anafiadau yn y cartref.

I gael cymorth grant, rhaid i gleientiaid gael eu hatgyfeirio gan therapydd galwedigaethol, gweithiwr iechyd neu swyddog gwasanaethau cymdeithasol, neu gan Weithiwr Achos Gofal a Thrwsio.

Os cewch eich atgyfeirio am gymorth fydd dim tâl yn cael ei godi. Fe all y gofynion ar gyfer bod yn gymwys newid yn ystod y flwyddyn gan ddibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael a’r rhestri aros ar y pryd, fel mai’r cleientiaid sydd mewn mwyaf o angen cymorth fydd yn cael sylw gyntaf.

Ariennir ein gwaith Mân Addasiadau gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Enghreifftiau o waith y gellir ei gyllido gyda grant:

  • Canllawiau bach/cydio
  • Rampiau dros dro neu barhaol
  • Mynediad i gyfleusterau toiled
  • Gosod rheiliau grisiau
  • Stepiau a hanner stepiau
  • Gwastatau llwybrau concrit
  • Gwella goleuadau tu mewn/tu allan
  • Gosod stribedi carped
  • Ailosod cerrig palmant