Ochr yn ochr â’n Gweithwyr Achos a’n Swyddogion Mân Addasiadau, rydym yn cyflogi Swyddogion Technegol gydag arbenigedd mewn gweithiau adeiladu mwy i’ch cynghori a’ch helpu trwy’r broses grant.

Os gall Gofal a Thrwsio ym Mhowys eich helpu, byddwn yn:

  • Rhoi cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim ynglŷn â thrwsio ac addasu
  • Paratoi rhestr gweithiau a lluniadau i chi eu hystyried os oes angen
  • Eich helpu i ddewis adeiladwr gydag enw da a chael amcanbrisiau ysgrifenedig
  • Rhoi cyngor ar sut i dalu am y gwaith
  • Eich helpu i lenwi ffurflenni ar gyfer grantiau a benthyciadau a delio gyda’r gwaith gweinyddol
  • Cysylltu gydag adran Grantiau’r Awdurdod Lleol, yr adran Gwasanaethau Cymdeithasol, Bwrdd Iechyd Lleol ac asiantaethau eraill fel bo angen
  • Rhoi cyngor a chefnogaeth pan fydd y gwaith yn mynd rhagddo
  • Sicrhau y caiff y gweithiau eu cwblhau fel y cytunwyd cyn y gwneir taliad
  • Does dim rhaid i chi dderbyn y cyngor sy’n cael ei gynnig

Dylid nodi mai chi sydd piau pob penderfyniad am waith a chyllid yn y pen draw.

Os byddwch chi’n ariannu neu drefnu gwaith trwsio neu addasu eich hun ond angen cymorth technegol, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.