Ochr yn ochr â’n Gweithwyr Achos a’n Swyddogion Mân Addasiadau, rydym yn cyflogi Swyddogion Technegol gydag arbenigedd mewn gweithiau adeiladu mwy i’ch cynghori a’ch helpu trwy’r broses.

Os gall Gofal a Thrwsio ym Mhowys eich helpu, byddwn yn:

  • Rhoi cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim ynglŷn â thrwsio ac addasu
  • Paratoi rhestr gweithiau a lluniadau i chi eu hystyried os oes angen
  • Eich helpu i ddewis adeiladwr gydag enw da a chael amcanbrisiau ysgrifenedig
  • Rhoi cyngor ar sut i dalu am y gwaith
  • Eich helpu i lenwi ffurflenni ar gyfer grantiau a benthyciadau a delio gyda’r gwaith gweinyddol
  • Cysylltu gydag adran Grantiau’r Awdurdod Lleol, yr adran Gwasanaethau Cymdeithasol, Bwrdd Iechyd Lleol ac asiantaethau eraill fel bo angen
  • Rhoi cyngor a chefnogaeth pan fydd y gwaith yn mynd rhagddo
  • Sicrhau y caiff y gweithiau eu cwblhau fel y cytunwyd cyn y gwneir taliad
  • Does dim rhaid i chi dderbyn y cyngor sy’n cael ei gynnig

Dylid nodi mai chi sydd piau pob penderfyniad am waith a chyllid yn y pen draw.

Os byddwch chi’n ariannu neu drefnu gwaith trwsio neu addasu eich hun ond angen cymorth technegol, fe allwn helpu ond mae’n bosib y bydd tâl yn cael ei godi am hynny.