I wneud cais am unrhyw un o’r swyddi gwag a restrir islaw, bydd angen i chi:

  1. Lawrlwytho manylion y swydd wag y mae gennych ddiddordeb ynddi. Mae hyn yn cynnwys disgrifiad swydd a manyleb person llawn am y swydd.
  2. Darllen drwy’r datganiadau Cyfle Cyfartal a Phroses Recriwtio.
  3. Gallwch wedyn ddewis llenwi’r Ffurflen Gais ar-lein (Yn lle hynny, ar y dudalen Cysylltu â Ni, gallwch ofyn am i gopi o’ch ffurflen Cais am Swydd).

Mae’n rhaid llenwi pob rhan o ffurflenni cais am swydd. Yn ychwanegol, gellir atodi CV gyda hyn neu ei lanlwytho ar-lein os defnyddiwch y ffurflen ar-lein cais am swydd a’i hanfon at y Asiantaeth erbyn y dyddiad cau a nodwyd.

Gofynnwn i bob ymgeisydd lenwi ffurflen gais i sicrhau proses asesu deg a chyson.

Hysbysir pob ymgeisydd cyn gynted ag sy’n bosibl ar ôl y dyddiad cau os ydynt ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad neu os buont yn aflwyddiannus y tro hwn.

Dalier sylw: Ar gyfer rhai swyddi, bydd angen gwiriad boddhaol Gwasanaeth Datgeliad a Gwahardd (DBS). Fodd bynnag, dim ond ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus y gwneir hyn.

Gweinyddwr (Marchnata)

Cyflog (ar gyfartaledd): £21,731.00
Oriau a math o gontract: 16 Awr, Rhan Amser a Dros Dro (3 mis hyd at Mawrth 2024)

Dyddiad cau: Dydd Mercher 13 Rhagfyr 2023

Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mawrth 19 Rhagfyr 2023

Rydym yn chwilio am weinyddwr gyda sgiliau TG cryf i ymuno â’n tîm, gan ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i’n cleientiaid a chefnogaeth i gydweithwyr. Bydd eich sgiliau defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn cael eu defnyddio’n dda wrth hyrwyddo ein gwasanaethau ynghyd â mentrau marchnata eraill.

Lawrlwytho y manylion swydd, disgrifiad swydd a disgrifiad personol.