Ers 1988 mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys wedi darparu gwasanaeth unigryw ar gyfer pobl hŷn ac anabl ledled Powys.

Ein Diben

Ein diben yw galluogi pobl hŷn ac anabl ym Mhowys i fyw mor annibynnol ag sydd modd mewn cartrefi diogel, cynnes a chyfleus.

Cyflawnir hyn drwy: Darparu cyngor ansawdd uchel, cymorth a gwasanaethau ymarferol mewn cysylltiad gyda rhanddeiliaid allweddo

Ein Gwerthoedd

Urddas a Pharch

Rydym yn trin ein holl gwsmeriaid fel unigolion, gydag urddas a pharch, ac yn galluogi pobl i gadw rheolaeth dros eu bywydau.

Cynwysoldeb

Rydym yn cydweithio gyda phartneriaid allweddol a chymunedau lleol i gyflenwi gwasanaethau cynaliadwy rhagorol.

Pobl yn ganolog

Rydym yn gweithredu mewn ffordd sy’n agored, teg, hygyrch a chyfiawn.. Parchwn farn ein cleientiaid a chydweithwyr. Rhown bobl yn gyntaf.

Ansawdd

Ein nod yw darparu gwasanaeth o’r ansawdd uchaf, a dangos gonestrwydd, cywirdeb a thryloywder ym mhopeth a wnawn.

Amrywiaeth

Rydym yn gwerthfawrogi a pharchu gwahanol ddiwylliannau a phrofiadau bywyd ein holl gleientiaid.