Roedd Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn falch iawn i groesawu Kirsty Williams AC i lansio ei Wasanaeth Cartref Iach yn Ysbyty Bronllys ar 18 Tachwedd 2016. Ymunodd cynrychiolwyr Gofal a Thrwsio ym Mhowys, Care & Repair Cymru, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Cyngor Sir Powys, PAVO a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru â Kirsty Williams yn y lansiad.

Mae'r Gwasanaeth Cartref Iach yn wasanaeth ymweld seiliedig yn y cartref sydd ar gael i unrhyw un dros 60 mlwydd oed sy'n byw ym Mhowys i asesu a chynghori ar ddiogelwch yn y cartref, gyda'r nod o atal pobl rhag syrthio, baglu neu ithro.

Yn ystod rhoddwyd cyflwyniadau gan Chris Jones, Prif Weithredydd Care & Repair Cymru a Debbie Brooks, Gweithiwr Technegol Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn amlygu pwysigrwydd gwasanaeth Gofal a Thrwsio ym Mhowys.

Dywedodd Kirsty Williams: "Roeddwn yn falch i gael cyfle i helpu lansio'r Gwasanaeth Cartref Iach yn Ysbyty Bronllys, a gaiff ei ddarparu gan Gofal a Thrwsio ym Mhowys.

"Nod y gwasanaeth yw galluogi pobl hŷn i fyw'n ddiogel ac yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Gall atal pobl rhag syrthio, baglu a llithro ostwng y pwysau ar ysbytai, sy'n neilltuol o bwysig yr adeg yma o'r flwyddyn. Gall addasiadau syml, megis canllaw, wneud gwahaniaeth enfawr.

"Caiff y gwasanaeth ei gefnogi gan Gyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Llywodraeth Cymru drwy'r Gronfa Gofal Canolraddol. Os byddai cartref mwy diogel o fudd i chi, neu unrhyw un yr ydych yn ei adnabod, byddwn yn eich annog i gysylltu gyda Gofal a Thrwsio ym Mhowys a gofyn am y Gwasanaeth Cartref Iach".

Dywedodd Julie Metcalf, Cadeirydd Gofal a Thrwsio ym Mhowys a lywyddodd yn y digwyddiad: "Mae hwn yn gynllun pwysig fydd yn sicrhau fod pobl hŷn ar draws y sir yn gallu aros yn ddiogel a chlyd yn eu cartrefi eu hunain. Gall hyn hefyd helpu osgoi pobl rhag gorfod mynd i ysbyty yn ddiangen neu alluogi pobl i ddod adref yn ddiogel o ysbyty neu ofal tymor byr".

Dywedodd Anna Orton, sydd newydd ei phenodi yn Gyfarwyddydd Gofal a Thrwsio ym Mhowys: "Roeddem yn falch iawn fod cynrychiolwyr nifer o sefydliadau'n bresennol yn y digwyddiad lansio, gan gefnogi'r gwasanaeth gwerthfawr iawn yma. Drwy weithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill i hyrwyddo'r gwasanaeth, rydym yn hyderus y bydd yn gwella bywydau llawer o bobl hŷn ar draws y sir."

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaeth neu os hoffech wneud apwyntiad am ymweliad yn rhad ac am ddim, cysylltwch os gwelwch yn dda â Gofal a Thrwsio ym Mhowys ar 0300 111 3333 neu enquiries@crpowys.co.uk.

 

Lansio Gwasanaeth Cartref Iach

Llun - Anna Orton (ar y chwith), Cyfarwyddydd newydd Gofal a Thrwsio ym Mhowys, Kirsty Williams AC (yn y canol), Julie Metcalf, Cadeirydd Gofal a Thrwsio ym Mhowys.

 

Lansio Gwasanaeth Cartref Iach

Llun - Kirsty Williams AC (yn y canol) gyda chynrychiolwyr o Gofal a Thrwsio ym Mhowys, Care & Repair Cymru, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Cyngor Sir Powys, PAVO a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.