Telerau Defnyddio'r Wefan

Dyma’r telerau ac amodau ar gyfer defnyddio gwefan Gofal a Thrwsio ym Mhowys. Trwy gyrchu www.crpowys.co.uk rydych yn cytuno i gael eich rhwymo’n gyfreithiol gan y telerau canlynol. Os nad ydych yn cytuno i gael eich rhwymo’n gyfreithiol gan bob un o’r telerau canlynol yna peidiwch os gwelwch yn dda â chyrchu na defnyddio  www.crpowys.co.uk.

Mae ‘Ni’ neu ‘Ein’ yn cyfeirio at ‘Gofal a Thrwsio ym Mhowys’ ac unrhyw un yn ein cyflogaeth. Bydd ‘chi’ yn cyfeirio at ddefnyddwyr y wefan.

Trwy ddefnyddio’r wefan byddwch yn cytuno â’n telerau ac amodau ar gyfer ei defnyddio. Gall y telerau ac amodau hyn newid o bryd i’w gilydd ac os defnyddiwch y safle ar ôl y newidiadau, byddwch yn cytuno i gadw at y telerau newydd.

Trwy ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i beidio ag anfon na chyfathrebu unrhyw ddeunydd difrïol, anllad, aflednais, athrodus, atgas, bygythiol, gyda gogwydd rhywiol, nac unrhyw ddeunydd arall a allai dramgwyddo unrhyw ddeddfau naill ai yn eich gwlad eich hun neu yn unrhyw wlad lle mae “crpowys.co.uk” yn cael ei lletya, na Chyfraith Ryngwladol. Gall gwneud hynny beri i chi gael eich gwahardd ar unwaith ac yn barhaol gyda hysbysiad i’ch Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd os byddwn yn barnu fod hynny’n angenrheidiol. Mae cyfeiriad Darparwr Rhyngrwyd pob post yn cael ei gofnodi er mwyn hwyluso gorfodi’r amodau hyn. Rydych yn cytuno fod gan “crpowys.co.uk” yr hawl i dynnu, golygu,  symud neu gau unrhyw destun ar unrhyw adeg os gwelwn fod angen hynny.

 

Mynediad i’r wefan a’r cynnwys

Mae’r wefan hon ar gyfer gwybodaeth yn unig; ni ddylech ddibynnu ar wybodaeth o’r wefan hon fel petai’n gyngor proffesiynol ar unrhyw bwnc. Dylech fynnu’ch cyngor eich hun cyn gwneud neu beidio â gwneud unrhyw weithred oherwydd gwybodaeth y gallech fod wedi ei ddarllen ar y safle hwn.

Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw iawndal, gan gynnwys iawndal anuniongyrchol neu ôl-ddilynol, neu golli elw, o ganlyniad i’ch defnydd neu golli defnydd o’r wefan hon neu yn sgil lawrlwytho unrhyw feirws.

Byddwn yn ceisio darparu mynediad di-dor i’r wefan hon, ond fe all cyrchedd ac argaeledd y wefan gael ei atal, ei gyfyngu neu ei ddiddymu ar unrhyw adeg. Ni all Gofal a Thrwsio ym Mhowys wrantu for y wefan hon yn rhydd o unrhyw gamgymeriadau, feirysau neu fygiau; felly mae’n rhaid i chwi weithredu eich hun er mwyn gwarchod eich cyfrifiadur cyn lawrlwytho gwybodaeth o’r safle.

 

Dolenni gwefan

Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am gynnwys unrhyw wefan arall sydd wedi ei dolennu â’r wefan hon.

Chi sy’n gyfrifol am edrych a yw’r wybodaeth ar unrhyw wefannau eraill y byddwch yn cysylltu â nhw o’r wefan hon yn gywir, ac am unrhyw beth y gallech ei brynu o wefan arall.

Mae pob dolen a gynigir yn cael eu cynnig er hwylustod i’n defnyddwyr. Nid oes gennym ni reolaeth na chyfrifoldeb dros gywirdeb nac unrhyw agwedd arall o’r cynnwys/gwybodaeth sy’n cael ei ddarganfod neu ei ddefnyddio wrth ymweld ag unrhyw wefan trydydd parti, ac ni fyddwn yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth yn eu cylch. Ni ddylai darparu dolen i wefan trydydd parti gael ei ystyried fel cefnogaeth glir neu ddealledig gennym ni o unrhyw gynnwys/ gwybodaeth, cynnyrch/gwasanaethau a all fod ar gael i chwi, neu trwy’r trydydd parti.

 

Hawlfraint

Mae popeth ar y wefan hon er gwybodaeth yn unig, at eich deunydd chi yn unig, a rhaid i chi beidio’i ddefnyddio ar gyfer elw masnachol.

Gallwch ddefnyddio’r wybodaeth ar y wefan hon i’w rhannu gyda phobl eraill cyn belled eich bod yn dweud ei fod yn dweud ei fod wedi dod o Gofal a Thrwsio ym Mhowys.

Mae’r hawlfraint yng nghynnwys y wefan hon, y dylunio, testun, ffotograffau a graffeg, a’u dewis a’u trefniant, yn perthyn i Gofal a Thrwsio ym Mhowys neu ddarparwyr y fath wybodaeth. Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu nac ailddosbarthu dim o’r deunydd hwn heb ein caniatâd ysgrifenedig.

 

Gwarchod preifatrwydd a data

Darllenwch ddatganiad preifatrwydd CRP.

Mae deddfau Lloegr a Chymru yn berthnasol i’r wefan hon a llysoedd Lloegr a Chymru fydd yn delio ag unrhyw anghydfod ynghylch defnydd o’r wefan.

 

Cysylltu â Ni

Dylai cwestiynau am y datganiadau uchod gael eu hanfon atom am eglurhad trwy e-bost, neu ysgrifennwch atom yn:

 

Gofal a Thrwsio ym Mhowys

Ty Canol

Ffordd Croesawdy

Y Drenewydd

Powys

SY16 1AL