Mae’r Rhaglen Addasiadau Brys ar gyfer pobl 50 oed a throsodd sy'n berchen eu cartrefi eu hunain neu'n denantiaid preifat.

 

Gall y cynllun helpu pobl i gael eu rhyddhau'n ddiogel o'r ysbyty ac mae hefyd yn helpu wrth atal pobl rhag gorfod mynd i ysbyty drwy leihau risg syrthio ac anafiadau yn y cartref.

I gael cymorth grant gan y Rhaglen Addasiadau Brys, rhaid i gleientiaid gael eu hatgyfeirio gan therapydd galwedigaethol, gweithiwr iechyd neu swyddog gwasanaethau cymdeithasol, neu gan Weithiwr Achos Gofal a Thrwsio, neu gallwch atgyfeirio eich hunan.

Os cewch eich atgyfeirio am gymorth gan y Rhaglen Addasiadau Brys fydd dim tâl yn cael ei godi. Fe all y gofynion ar gyfer bod yn gymwys i’r Rhaglen Addasiadau Brys newid yn ystod y flwyddyn gan ddibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael a’r rhestri aros ar y pryd, fel mai’r cleientiaid sydd mewn mwyaf o angen cymorth fydd yn cael sylw gyntaf.

 

Gwaith y gellir ei gyllido gyda grant Rhaglen Addasiadau Brys

 • Canllawiau bach/cydio
 • Rampiau dros dro neu barhaol
 • Mynediad i gyfleusterau toiled
 • Gosod rheiliau grisiau
 • Stepiau a hanner stepiau
 • Gwastatau llwybrau concrit
 • Gwella goleuadau tu mewn/tu allan
 • Gosod stribedi carped
 • Ailosod cerrig palmant

 

Enghreifftiau o eitemau a EFALLAI fod ar gael yn amodol ar ddarpariaeth cyllid:

 • Socedi ychwanegol
 • Estyniadau ffôn
 • Symud switshis/socedi golau
 • Technoleg gynorthwyol
 • Trwsio stepiau grisiau/lloriau coed
 • Trwsio gwres prif ardaloedd byw
 • Systemau mynediad drws