Cynhaliodd Gofal a Thrwsio ym Mhowys ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 24 Gorffennaf 2017 gyda chynrychiolwyr o Care & Repair Cymru, PAVO, Cyngor Sir Powys, Whittingham Riddell yn ogystal â Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn bresennol. Soniodd y siaradwraig wadd Linda Yeates o The Silver Line am y gwasanaeth llinell gymorth rhagorol y maent yn ei darparu i gefnogi pobl hŷn ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'n cynnig gwybodaeth, cyfeillgarwch a chyngor gan gysylltu galwyr gyda grwpiau a gwasanaethau lleol gan ddiogelu a chefnogi pobl hŷn sy'n dioddef camdriniaeth ac esgeulustod.

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd Linda Yeats: "Roedd yn fraint mynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Gofal a Thrwsio ym Mhowys ac rwy'n ddiolchgar i ni gael cyfle i roi sylw i waith The Silver Line, yn neilltuol sut yr helpwn bobl sy'n unig ac sydd angen cefnogaeth."

Dywedodd Ms. Julie Metcalf, Cadeirydd Gofal a Thrwsio ym Mhowys: "Bu'r flwyddyn ddiwethaf yn un o newid sylweddol i'r Asiantaeth, pan symudodd ei staff a gwasanaethau o Landrindod i'r Drenewydd. Er gwaethaf y newid, mae'n dyst o ansawdd ac ymroddiad y staff fod y gwasanaethau i breswylwyr Powys wedi parhau i ddatblygu a gwella. Hoffwn ddiolch i Linda o The Silver Line am ei chyflwyniad teimladwy a diddorol."

Cafodd dau aelod newydd o Fwrdd Rheoli Gofal a Thrwsio ym Mhowys eu penodi yn ystod y cyfarfod: Stewart Davison, Pennaeth Datblygu Busnes gyda Capita Systems ac Aelod o Fwrdd Shelter Cymru a Gofal, a Rhydian Davies, siaradwr Cymraeg sy'n Swyddog Prosiectau Strategol gyda Llywodraeth Cymru. Bydd y ddau apwyntiad yn rhoi cyfoeth o wybodaeth a phrofiad i'r Bwrdd.

Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn rhoi arbenigedd, cyngor a chymorth ymarferol i bobl hŷn sydd angen gwneud gwaith trwsio, adnewyddu neu addasu eu cartrefi. Gwnaiff hyn i helpu pobl i aros adref yn byw'n annibynnol, cysurus, diogel a chlyd.

Os byddai cartref mwy diogel o fudd i chi, neu unrhyw un yr ydych yn ei adnabod, cysylltwch â Gofal a Thrwsio ym Mhowys ar 0300 111 3333 neu enquiries@crpowys.co.uk a gofyn am y Gwasanaeth Cartrefi Iach.

Llun: Chwith - Linda Yeates, The Silver Line, Canol - Ms. Julie Metcalf, Cadeirydd Gofal a Thrwsio ym Mhowys, De - Ann Griffiths, The Silver Line