Cafodd Gaynor Astley o Gofal a Thrwsio ym Mhowys ei henwi yn Arwr Gwres gan yr elusen tlodi tanwydd National Energy Action (NEA) mewn seremoni wobrwyo swmpus yn Llundain ym mis Mehefin am ei chyfraniad i drechu tlodi tanwydd ym Mhowys.

Mae Cynllun Gwobr Arwr Gwres NEA yn cydnabod unigolion ar draws  Cymru a Lloegr a aeth yr ail filltir i helpu pobl yn eu cymuned sy'n ei chael yn anodd cadw'n gynnes yn eu cartrefi. Cefnogir y Gwobrau gan ScottishPower.

Bu Gaynor yn aelod  dygn o dîm Gofal a Thrwsio ym Mhowys am 25 mlynedd a gwnaeth gyfraniad sylweddol i helpu pobl hŷn sy'n cael trafferthion gydag effeithiau tlodi tanwydd. Mae Gaynor wedi ymweld a chynorthwyo miloedd o bobl hŷn yn eu cartrefi yng Ngogledd Powys a gwneud yn siŵr fod mwy na 2,000 o'i chleientiaid oedrannus yn derbyn yr holl fudd-daliadau mae ganddynt hawl iddynt ac y gallant fforddio wresogi eu cartref yn ddigonol.

Dywedodd Gaynor, "Rwyf wrth fy modd i gael fy enwi yn Arwr Gwres gan NEA a ScottishPower. Mae gwaith fy nghydweithwyr a finnau i helpu pobl hŷn yn y gymuned leol i aros yn gynnes yn eu cartref yn hollbwysig ac mae'n wych i ni gael cydnabyddiaeth am ein gwaith caled."

Cyflwynwyd ei thystysgrif i Gaynor yn San Steffan gan Chris Davies, Aelod Seneddol Brycheiniog a Sir Faesyfed. Dywedodd, "Rwy'n hynod falch fod gennym bobl fel Gaynor sy'n gweithio i helpu pobl agored i niwed ar draws Sir Frycheiniog a Sir Faesyfed." Roedd ei gydweithiwr Glyn Davies, AS Sir Drefaldwyn, hefyd yn falch iawn i longyfarch Gaynor ar ei gwaith.

Dywedodd Maria Wardrobe, Cyfarwyddydd Materion Allanol, NEA: "Mae dros 4.5 miliwn o aelwydydd Prydain yn byw mewn tlodi tanwydd ac yn methu gwresogi eu cartrefi'n ddigonol. Mae ein Harwyr Gwres yn gweithio'n ddiflino i wella bywydau'r bobl hyn ac mae'n bwysig ein bod yn diolch i rai fel Gaynor sy'n gweithio i drechu tlodi tanwydd o fewn eu cymuned."