Mae staff yn asiantaeth addasiadau cartref annibynnol Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn awr yn falch i fedru disgrifio eu hunain yn swyddogol fel bod yn Gyfeillgar i Dementia gyda chefnogaeth cynllun cenedlaethol.

Cymerodd y staff ymwelwyr cartref a staff swyddfa Gofal a Thrwsio, a'r tîm rheoli, i gyd ran mewn sesiwn hyfforddi yn eu pencadlys yn Llandrindod, dan arweiniad Rhiannon Davies, Cadeirydd Cyfeillgar i Dementia Aberhonddu.

Cafodd aelodau'r tîm wybodaeth ar arwyddion cynnar dementia a'r addasiadau syml y gellir eu gwneud i helpu pobl gyda'r clefyd i aros yn ddiogel ac annibynnol yn eu cartrefi eu hunain, blaenoriaeth allweddol i Gofal a Thrwsio. Bu staff hefyd yn rhannu eu profiadau eu hunain o gleientiaid a pherthnasau sy'n colli eu cof yn gynyddol.

Bydd staff yn awr yn rhoi eu dealltwriaeth ar waith gyda chleientiaid bregus neu hŷn yng Nghymru ac maent wedi ymrwymo i helpu lledaenu'r neges i gefnogi cynhwysiant cymdeithasol yn y gymuned ar gyfer pobl gyda dementia.

Dywedodd Karen Kelly, Cyfarwyddydd Gofal a Thrwsio ym Mhowys, "Rydym yn hynod falch i fod yn gweithio gyda chyfeillion dementia i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau addas i bobl gyda dementia a'u gofalwyr."

Cyhoeddodd Cymdeithas Alzheimer yn ddiweddar fod dros 1 miliwn o bobl yn Lloegr wedi ymrwymo i fod yn Gyfeillion Dementia a dathlodd y cynllun ei ben-blwydd cyntaf yng Nghymru ar 25 Chwefror 2015.

Mae cymunedau a gweithleoedd eraill ym Mhowys sy'n gweithio i fod yn Gyfeillgar i Dementia yn cynnwys Trefyclo, Machynlleth, Heddlu Dyfed Powys, Gwasanaeth Tân ac Achub Canol a Gorllewin Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.