Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn gwneud popeth a fedrwn i gefnogi a helpu’r bobl fwyaf bregus ar y cyfnod anodd hwn.

Bu’n rhaid i ni newid ein dull gweithio i gadw o fewn canllawiau’r llywodraeth ac i helpu cadw pawb yn ddiogel. Ceisiwn wneud cymaint ag a fedrwn, ac ar hyn o bryd mae hyn yn golygu:

 

> Gwaith addasu a thrwsio mewnol brys i gartrefi
Gwaith allanol
Addasiadau i gefnogi rhyddhau o ysbyty
Diweddaru cleientiaid cyfredol dros y ffôn
Ateb eich cwestiynau a thrin ceisiadau newydd am help gystal ag y gallwn

 

Dylid nodi y caiff pob gwaith allanol heb fod yn frys ei ychwanegu at ein rhestr aros a byddwn yn cysylltu cyn gynted ag sy’n bosibl i roi pethau ar y gweill. Cysylltwch â ni i drafod os gwelwch yn dda os ydych yn ansicr os yw’r gwaith yn fater o frys ai peidio.

Mae cadw pobl fregus hŷn, cydweithwyr a’r gymuned ehangach yn ddiogel yn flaenllaw yn ein meddyliau. Rydym yn darparu gwasanaethau rheng flaen yn ddiogel ac yn gofyn cwestiynau priodol i gleientiaid cyn unrhyw ymweliadau. Caiff ein timau wybodaeth llawn a rhoddwyd offer diogelu personol priodol iddynt.

Rydym yn gweithio’n agos gyda staff Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i flaenoriaethu ein gwaith. Caiff ein staff ein diffinio fel Gweithwyr Allweddol oherwydd y gefnogaeth a’r help a roddwn i bobl fregus a hŷn.

Er bod y rhan fwyaf o’n staff yn gweithio o’u cartrefi, gallwch ddal i gysylltu â nhw’n uniongyrchol neu gallwch ein ffonio ar ein llinell ymholiadau: 0300 111 3333 / 01686 620760 neu anfon e-bost atom yn: enquiries@crpowys.co.uk

Gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda os dymunwch ganslo apwyntiad neu os hoffech fwy o wybodaeth ar sut y gallwn helpu.