A A

Allwn ni helpu?

Ffoniwch ni ar 01686 620760

main image
Newyddion a Gwybodaeth
20th August, 2020
Cymorth I Ffermwyr Powys
Mae cymorth unigryw i ffermwyr Powys ar gael gan Gofal a Thrwsio ym Mhowys ac Age Cymru Powys. Hwn yw’r unig brosiect yng Nghymru lle daeth y ddau sefydliad ynghyd i ymestyn allan i’r gymuned ffermio. Rhyngddynt mae gan y ddau sefydliad flynyddoedd o brofiad mewn cefnogi pobl hŷn i fyw’n annibynnol a byw’n dda.
2nd April, 2020
Gwybodaeth Coronafeirws
Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn gwneud popeth a fedrwn i gefnogi a helpu’r bobl fwyaf bregus ar y cyfnod anodd hwn. Bu’n rhaid i ni newid ein dull gweithio i gadw o fewn canllawiau’r llywodraeth ac i helpu cadw pawb yn ddiogel.
3rd July, 2019
Yn Eisiau - Aelodau'r Bwrdd Gwirfoddol
Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn darparu cyngor ac addasiadau ar gyfer pobl hŷn ac anabl, gan eu helpu i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Ein Bwrdd sy'n penderfynu cyfeiriad ein sefydliad, gan ein galluogi i wella cartrefi a newid bywydau pobl leol.
5th July, 2018
30ain Pen-blwydd a CCB Gofal a Thrwsio ym Mhowys
Ymunwch â ni i ddathlu 30ain Pen-blwydd a CCB Gofal a Thrwsio ym Mhowys - Dewch i gwrdd â'n tîm cyfeilgar darganfyddwch sut y gallwn eich helpu chi, a bod y cyntaf i weld ein fideo newydd! A Te a theisen AM DDIM, cwis, raffl a stondinau gwybodaeth
5th March, 2018
Dathlu 30 Mlynedd O Wella Cartrefi, Newid Bywydau
Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn rhoi cyngor a chymorth ymarferol i bobl hŷn neu bobl gydag anableddau ledled Powys sydd angen addasu neu gynnal a chadw eu cartref. Am y 30 mlynedd ddiwethaf, ein nod fu helpu pobl i barhau i fyw'n annibynnol mewn cartrefi diogel, cynnes a chlyd.
5th March, 2018
Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Cwympiadau
I gefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Cwympiadau (wythnos yn cychwyn 26 Chwefror), mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn rhoi sylw i'r problemau iechyd a achosir gan gwympiadau sy'n effeithio ar hyd at 460,000 o bobl hŷn yng Nghymru bob blwyddyn.
30th November, 2017
Care & Repair Cymru Yn Ymuno  Her Nadolig
Eleni mae "The Big Give" yn cefnogi Care & Repair Cymru drwy ei ymgyrch Her Nadolig, gan roi cyfle unigryw i'r elusen i ddyblu pob cyfraniad a dderbyniwyd rhwng dydd Mawrth 28 Tachwedd a dydd Mawrth 5 Rhagfyr.
21st August, 2017
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Gofal A Thrwsio Ym Mhowys Yn Rhoi Sylw I Linell Gymorth Ar Unigrwydd
Cynhaliodd Gofal a Thrwsio ym Mhowys ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 24 Gorffennaf 2017 gyda chynrychiolwyr o Care & Repair Cymru, PAVO, Cyngor Sir Powys, Whittingham Riddell yn ogystal â Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn bresennol. Soniodd y siaradwraig wadd Linda Yeates o The Silver Line am y gwasanaeth llinell gymorth rhagorol y maent yn ei darparu i gefnogi pobl hŷn ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'n cynnig gwybodaeth, cyfeillgarwch a chyngor gan gysylltu galwyr gyda grwpiau a gwasanaethau lleol gan ddiogelu a chefnogi pobl hŷn sy'n dioddef camdriniaeth ac esgeulustod.
16th May, 2017
Wynebau Newydd Yn Ymuno  Thîm Gofal A Thrwsio
Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys wedi penodi dau aelod newydd o staff i ehangu'r ffordd y gall yr Asiantaeth helpu pobl hŷn yng Nghymru i fyw'n ddiogel ac yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.
16th February, 2017
Ymdopi'n Well - Gwasanaeth Newydd Gan Gofal A Thrwsio Ym Mhowys
Os ydych chi (neu rywun yr ydych yn ei adnabod) dros 50 oed ac wedi colli eu golwg neu eu clyw neu â dementia yna efallai y gallwn helpu. Bydd ein gweithiwr achos Pat Griffiths yn ymweld â chi i drafod y problemau ymarferol sy'n eich wynebu yn eich cartref.
20th December, 2016
Gaynor Yn Ymddeol Ar Ôl 27 Mlynedd O Wasanaeth Ymroddedig I Gofal A Thrwsio Ym Mhowys
Mae Gaynor Astley o'r Drenewydd yn ymddeol o asiantaeth leol Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn dilyn 27 mlynedd o wasanaeth ymroddedig yn helpu miloedd o bobl hŷn yn ardal Sir Drefaldwyn i aros yn ddiogel a chlyd yn eu cartrefi eu hunain.
24th November, 2016
Lansio Gwasanaeth Cartref Iach Gofal A Thrwsio Ym Mhowys
Roedd Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn falch iawn i groesawu Kirsty Williams AC i lansio ei Wasanaeth Cartref Iach yn Ysbyty Bronllys ar 18 Tachwedd 2016. Ymunodd cynrychiolwyr Gofal a Thrwsio ym Mhowys, Care & Repair Cymru, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Cyngor Sir Powys, PAVO a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru â Kirsty Williams yn y lansiad.
30th June, 2015
Enwi Eiriolwr Cymunedol Lleol yn Arwr Gwres Cenedlaethol
Enwi Eiriolwr Cymunedol Lleol yn Arwr Gwres Cenedlaethol
2nd March, 2015
Staff Gofal a Thrwsio yn Gyfeillgar i Dementia
Mae staff yn asiantaeth addasiadau cartref annibynnol Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn awr yn falch i fedru disgrifio eu hunain yn swyddogol fel bod yn Gyfeillgar i Dementia gyda chefnogaeth cynllun cenedlaethol.
24th November, 2014
Cam i Fyny i Margaret
Mae menyw 91 oed o Aberhonddu wedi canmol asiantaeth addasiadau cartref lleol ar ôl iddynt ei helpu i oresgyn anawsterau wrth fynd i mewn ac allan o'i chartref yn ddiogel.