Ein Caniadaeth

Ein caniadaeth yw sicrhau fod yr holl bobl hŷn ac anabl ym Mhowys yn gallu cael gafael ar gyngor, cymorth a gwasanaethau ymarferol o’r radd flaenaf i’w galluogi i fyw mor annibynnol ag sy’n bosib mewn cartrefi diogel a chynnes.

 

Ein Gwerthoedd

Urddas a Pharch

Rydym yn trin ein holl gwsmeriaid fel unigolion, gydag urddas a pharch, ac yn galluogi pobl i gadw rheolaeth dros eu bywydau.

 

Cynwysoldeb

Rydym yn cydweithio gyda phartneriaid allweddol a chymunedau lleol i gyflenwi gwasanaethau cynaliadwy rhagorol.

 

Pobl yn ganolog

Rydym yn gweithredu mewn ffordd sy’n agored, teg, hygyrch a chyfiawn.. Parchwn farn ein cleientiaid a chydweithwyr. Rhown bobl yn gyntaf.

 

Ansawdd

Ein nod yw darparu gwasanaeth o’r ansawdd uchaf, a dangos gonestrwydd, cywirdeb a thryloywder ym mhopeth a wnawn.

 

Amrywiaeth

Rydym yn gwerthfawrogi a pharchu gwahanol ddiwylliannau a phrofiadau bywyd ein holl gleientiaid.