Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn ymrwymo i warchod eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymweld neu’n cyfathrebu gyda’n safle neu’n gweithwyr. Mae’r Polisi Preifatrwydd sy’n cael ei gyflwyno yma, ynghyd â’n telerau defnyddio, yn cynnig  eglurhad ynghylch unrhyw ddata personol y gallech ei roi i ni neu y byddwn ni’n ei gasglu gennych chi.

Mae’r polisi’n cael ei newid yn achlysurol er mwyn eich diweddaru ynglŷn ag unrhyw newidiadau, felly gofynnir i chi wneud yn siŵr eich bod yn adolygu’r Polisi Preifatrwydd.

Mae ein Rheolwr Data yw Cyfarwyddwr Gofal a Thrwsio ym Mhowys am ddibenion Deddf Diogelu Data 1998.

 

Data a Gwybodaeth a gesglir

Er mwyn gweithredu ein gwefan mae angen casglu neu brosesu data penodol, gan gynnwys y canlynol:

 • Gwybodaeth yn ymwneud â’ch ymweliadau â’n gwefan, unrhyw adnoddau a ddefnyddioch fel data traffig, data lleoliad, gwe-flogiau, ac unrhyw ddata cyfathrebu (mae’r eitemau hyn yn cael eu cynnwys, ynghyd â rhai eraill sydd ddim wedi eu rhestru).
 • Mae ffurflenni sy’n cael eu llenwi ar ein gwefan yn caniatáu i ni gasglu gwybodaeth amdanoch sy’n ymwneud â chofrestru, aelodaeth, cyfraniadau, cylchlythyrau e-bost, fforymau.
 • Unrhyw ddata a gesglir o’ch cyfathrebiadau atom ni, am unrhyw reswm.

 

Sut ydym yn defnyddio cwcis

Mae modd i ni gasglu gwybodaeth ynglŷn â’ch cyfrifiadur ar gyfer ein gwasanaethau. Ni fydd unrhyw wybodaeth sy’n cael ei rannu yn datgelu pwy ydych chi; yn hytrach bydd yn ddata mathemategol am ein hymwelwyr a’u defnydd o’n safle. Nid yw’r data ddim yn rhoi unrhyw fanylion personol.

Fe all cwcis gael eu defnyddio i gasglu’r data rhyngrwyd cyffredinol hwn. Pan fydd cwcis yn cael eu defnyddio fe fyddan nhw’n cael eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur heb eu cymell. Mae’r ffeil cwcis yn cael ei chadw ar eich gyriant caled, lle mae’r ffeiliau’n cael eu trosglwyddo. Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu i wella’n safle a’n gwasanaethau i chi. Mae gennym hysbysiad cwci yr Undeb Ewropeaidd a byddwn yn defnyddio ‘caniatâd dealledig’, sy’n golygu fod unrhyw un sy’n defnyddio’r safle yn cytuno i gwcis gael eu defnyddio.

Gall pob cofiadur flocio cwcis trwy weithredu gosodiadau priodol. Mae lle i’ch galluogi i wrthod cwcis o dan yr hysbysiad. Cofiwch os byddwch yn gwrthod cwcis y gall hynny gyfyngu ar eich mynediad i rai rhannau o’n safle.

 

Defnyddio gwybodaeth

Bydd unrhyw wybodaeth amdanoch sy’n cael ei chasglu a’i storio yn ein galluogi i gynnig gwasanaethau gwell i chi. Gallwn hefyd ddefnyddio’r data sy’n cael ei gadw yn y ffyrdd canlynol:

 • Gallwn ddefnyddio data a ddarparwch er mwyn cynnig gwybodaeth y gofynnoch amdani o’r safle, sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’n gwasanaethau neu gynhyrchion. Gallwn hefyd anfon gwybodaeth am wasanaethau neu gynnyrch y teimlwn allai fod o ddiddordeb i chi, cyn belled eich bod wedi rhoi’ch caniatâd i ni gyfathrebu fel hyn.
 • Fe all unrhyw ymrwymiadau a wnawn i chi olygu fod angen i ni ddefnyddio’ch gwybodaeth, fydd ond yn cael ei ddefnyddio i ateb eich cais.
 • Gallem hefyd ddefnyddio’ch gwybodaeth i esbonio unrhyw newidiadau a wnaed i’n gwefan, fel addasiadau i’r strwythur neu i’r gwasanaethau/cynnyrch, a allai effeithio ar ein gwasanaeth i chi.
 • Gall cwsmer presennol fod angen cysylltu ynglŷn â nwyddau neu wasanaeth oedd wedi bod yn destun achos blaenorol.
 • Gallwn ni neu drydydd parti gysylltu â chwsmer newydd os ydych chi wedi rhoi caniatâd ar gyfer cyfathrebu felly.
 • Os nad ydych chi’n dymuno derbyn unrhyw gyfathrebu o’n gwefan neu gan drydydd parti byddwch yn cael cyfle i wrthod hynny. Ni fyddwn yn caniatáu i unrhyw wybodaeth a gasglwyd tra’r oeddech chi ar ein safle gael ei ddefnyddio gennym ni na chan drydydd parti os yw’r caniatâd wedi ei wrthod.
 • Cofiwch na fyddwn ni ddim yn rhannu gwybodaeth i’n partneriaid trydydd parti a fyddai’n eu galluogi nhw i’ch adnabod. Fodd bynnag, yn achlysurol fe allem ddarparu ystadegau iddyn nhw am ymwelwyr â’n safle.

 

Storio Data Personol

 • Ni fydd dim gwybodaeth bersonol ar wahân i’r hyn sydd wedi ei gyflwyno ar ein ffurflen gyswllt yn cael ei storio ar y system. Fel defnyddiwr rydych yn cytuno i unrhyw wybodaeth a roddwch gael ei gadw mewn cronfa ddata. Er na fydd y wybodaeth yma’n cael ei datgelu i unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd, ni fydd  “crpowys.co.uk” na’n cwmnïau cysylltiedig yn cael ein dal yn gyfrifol am unrhyw ymdrech i hacio a allai arwain at beryglu’r data.
 • Mae’n bosib y byddwn yn casglu data trosglwyddo gennych chi ynglŷn â lleoliadau y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Mae’r data hwnnw’n cael ei gadw ar gyfer storio a phrosesu. Fe all hefyd gael ei brosesu gan staff o’r tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, gan gwmni sy’n gweithio i ni neu’n un o’n cyflenwyr. Unrhyw adeg y byddwch yn darparu gwybodaeth bersonol, rydych yn cytuno iddi gael ei throsglwyddo ar gyfer prosesu a storio. Byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau diogelwch y data wrth iddi gael ei throsglwyddo yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn
 • Bydd y data a ddarparwch yn cael ei storio ar serfiwr diogel. Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau diogelwch ni chawn ein dal yn gyfrifol am unrhyw ‘hacio’ bwriadol neu wendidau diogelwch sy’n arwain at golli data na ellid eu hatal trwy’n systemau diogelwch.
 • Ni fydd trosglwyddo data trwy’r rhyngrwyd byth yn gwbl ddiogel, felly does dim modd rhoi gwarant lwyr i ddata sy’n cael ei anfon yn electronig neu ei drosglwyddo. Felly, ar eich risg eich hun y mae unrhyw wybodaeth yn cael ei chynnig. Os bydd cyfrinair yn cael ei roi i chi, neu os byddwch yn cael eich dewis ar gyfer derbyn cyfrinair, gallwch gyrchu’r adran ddiogel, sy’n golygu fod y cyfrinair yn aros yn gyfrinach gyda chi, ac mai chi sy’n gyfrifol amdano.

 

Rhannu’ch Gwybodaeth

Pan fydd yn berthnasol, gallwn rannu’ch gwybodaeth bersonol gydag unrhyw aelod o’r grŵp. Bydd hyn yn cynnwys is-gwmnïau neu gwmnïau daliannol y gallem fod yn gweithio gyda nhw, yn ogystal â’u his-gwmnïau os oes rhai. Gall gwybodaeth bersonol gael ei rannu gyda thrydydd parti.

 • Os byddwn yn gwerthu rhan neu’r cyfan o’n busnes neu asedau fe allwn rannu gwybodaeth bersonol gyda thrydydd parti.
 • Pan gawn gais cyfreithiol, fe allwn rannu’ch gwybodaeth.
 • Gall gwarchod rhag twyll a lleihau risgiau credyd olygu fod angen rhannu’ch gwybodaeth.

 

Dolenni Trydydd Parti

Nid yw Dolenni Trydydd Parti i wefannau eraill ar ein gwefan yn cael eu cynnwys yn ein polisi preifatrwydd. Bydd angen i chi edrych ar eu polisïau preifatrwydd nhw ynglŷn â data. Ni fyddwn yn derbyn atebolrwydd na chyfrifoldeb am ddolenni trydydd parti na’u polisïau preifatrwydd.

 

Cyrchu Gwybodaeth

Mae Deddf Gwarchod Data 1998 yn rhoi hawl i chi gyrchu unrhyw wybodaeth amdanoch y gallwn fod wedi ei chasglu a’i storio. Os ydych chi’n dymuno cyrchu’r wybodaeth mae’n bosib y bydd tâl o £10 yn cael ei godi, i dalu am ein costau ynglŷn â’r wybodaeth y gofynnoch amdani. Os hoffech chi gael gafael ar y data rhowch y manylion cyswllt isod.

 

Cysylltu â Ni

Dylai cwestiynau am y datganiadau uchod gael eu hanfon atom am eglurhad trwy e-bost, neu ysgrifennwch atom yn:

 

Gofal a Thrwsio ym Mhowys

Ty Canol

Ffordd Croesawdy

Y Drenewydd

Powys

SY16 1AL