A A

Allwn ni helpu?

Ffoniwch ni ar 01686 620760

Helpu Pobl Hŷn<br/>i aros Gartref<br/>yn Gysurus a Diogel
Helpu Pobl Hŷn
i aros Gartref
yn Gysurus a Diogel
Helpu Pobl Hŷn<br/>i aros Gartref<br/>yn Gysurus a Diogel
Helpu Pobl Hŷn
i aros Gartref
yn Gysurus a Diogel
Helpu Pobl Hŷn<br/>ac Anabl i aros Gartref<br/>yn Gysurus a Diogel
Helpu Pobl Hŷn
ac Anabl i aros Gartref
yn Gysurus a Diogel

Ydych chi angen help i fyw’n ddiogel ac annibynnol yn eich cartref eich hun wrth i chi fynd yn hŷn?

 

Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn darparu arbenigedd, cyngor a chymorth ymarferol i bobl hŷn neu bobl gydag anableddau sydd angen gwaith trwsio, adnewyddu neu addasu yn eu cartrefi. Byddwn yn gwneud hyn trwy helpu pobl i ddal i fyw gartref yn annibynnol, cysurus a diogel.

 

Gallwn:

  • Roi cyngor arbenigol ar opsiynau ar gyfer addasu neu drwsio yn eich cartref
  • Helpu i ganfod ffynonellau cyllid ar gyfer y gwaith sydd angen ei wneud
  • Rhoi cyngor ar fudd-daliadau i edrych os ydych chi'n derbyn popeth y mae gennych hawl iddo
  • Asesu a chynghori ar ddiogelwch yn y cartref
  • Eich helpu i ddarganfod contractwr adeiladu ag enw da ar gyfer gwaith mwy
  • Darparu gwasanaeth technegol i oruchwylio’r gwaith
  • Eich diweddaru am hynt y gwaith a gweld ydych chi’n hapus gyda’r gwaith sydd wedi ei wneud

Ydw i’n gymwys i gael cymorth gan Gofal a Thrwsio?

Bydd cymhwyster yn amrywio yn ôl natur y gwasanaeth. Cliciwch i ganfod sut y gallwch fanteisio.

Beth all Gofal a Thrwsio ei wneud i mi?

Gallwn roi cymorth a gwybodaeth am sut i addasu’ch cartref ar gyfer eich anghenion neu wneud gwaith trwsio a chynnal a chadw.  

Cenhadaeth a Gwerthoedd

Ein cenhadaeth yw sicrhau fod yr holl bobl hŷn ym Mhowys yn gallu cael gafael ar gyngor, cefnogaeth a gwasanaethau ymarferol o’r radd flaenaf i’w galluogi i fyw mor annibynnol ag sy’n bosib mewn cartrefi diogel a chynnes.

darganfod mwy 

Gwasanaeth Cartref Iach

Mae'r Gwasanaeth Cartrefi Iach yn cael ei ddarparu gan y gwasanaeth ymweld Gofal a Thrwsio ar gyfer pobl hŷn, yn byw ym Mhowys, i asesu a chynghori ar ddiogelwch yn y cartref.

Gweld Datganiad I'r Wasg

darganfod mwy

 

 

Budd-daliadau a Lles

Rydym wedi llwyddo i hawlio budd-daliadau ar ran unigolion gan gynnwys credydau pensiwn, lwfans gweini, budd-dal tai a budd-dal treth gyngor. .

darganfod mwy